Cổ phiếu Ưu đãi (Preferred Stock) là gì?

Nội dung bài viết
ẩn

Cổ phiếu Ưu đãi là gì?

Cổ phiếu Ưu đãi (Tiếng Anh: Preferred Stock) là một chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu trong công ty cổ phần, đồng thời cho phép người nắm giữ Cổ phiếu Ưu đãi được hưởng một số quyền lợi ưu đãi hơn so với cổ phiếu thường.

Có thể nói Cổ phiếu Ưu đãi là một loại chứng khoán lai, bởi vì nó có đặc điểm vừa giống với cổ phiếu thường vừa giống trái phiếu. Chẳng hạn:

  • Người sở hữu Cổ phiếu Ưu đãi cũng được xem là một cổ đông của doanh nghiệp và được gọi là cổ đông ưu đãi.
  • Các Cổ phiếu Ưu đãi sẽ được chia một tỷ lệ cổ tức nhất định. Thông thường được ấn định theo một tỷ lệ cố định có trên mệnh giá. Do đó, mệnh giá Cổ phiếu Ưu đãi khác với Cổ phiếu Phổ thông.

Lợi ích lớn nhất khi sở hữu Cổ phiếu Ưu đãi là nhà đầu tư có khả năng thu hồi phần tài sản của công ty lớn hơn cổ đông thường. Cổ đông nắm Cổ phiếu Ưu đãi luôn được nhận cổ tức đầu tiên và khi công ty bị phá sản thì họ cũng là những người được công ty trả trước phần tài sản còn lại, sau đó mới đến cổ đông thường. Hơn nữa, Cổ phiếu Phổ thông không thể chuyển đổi thành Cổ phiếu Ưu đãi, trong khi Cổ phiếu Ưu đãi có thể chuyển đổi thành Cổ phiếu Phổ thông theo quyết định của Đại hội Cổ Đông. Cổ đông nắm giữ Cổ phiếu Ưu đãi được gọi là cổ đông ưu đãi.

Xem thêm  NAV Coin là gì? Thông tin về đồng NAV

Các loại Cổ phiếu Ưu đãi

Cổ phiếu Ưu đãi gồm 3 loại chính là Cổ phiếu Ưu đãi biểu quyết, Cổ phiếu Ưu đãi cổ tức và Cổ phiếu Ưu đãi hoàn lại. Ngoài ra còn có Cổ phiếu Ưu đãi khác, tuy nhiên loại này là do Điều lệ công ty quy định nên sẽ không được đề cập.

Cổ phiếu Ưu đãi Biểu quyết

Cổ phiếu này có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với Cổ phiếu Phổ thông. Chi tiết số phiếu biểu quyết được quy định bởi điều lệ công ty. Các Cổ phiếu Ưu đãi biểu quyết thường chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập công ty mới được sở hữu. Tuy nhiên, đối với cổ đông sáng lập sở hữu Cổ phiếu Ưu đãi biểu quyết chỉ có hiệu lực trong 3 năm. Sau thời hạn đó thì sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông.

Cổ phiếu Ưu đãi Cổ tức

Các cổ đông sở hữu Cổ phiếu Ưu đãi loại này thường được trả cổ tức cao hơn so với cổ đông thông thường. Phần cổ tức bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Trong đó, phần cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cổ đông ưu đãi không có quyền biểu quyết hay đề cử người vào hội đồng quả trị của công ty.

Cổ phiếu Ưu đãi Hoàn lại

Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi loại này sẽ được công ty sẽ hoàn lại vốn góp theo các điều kiện ghi trên cổ phiếu. Các cổ đông này cũng có các quyền như cổ đông phổ thông nhưng sẽ không được biểu quyết, dự họp hay đề cử người vào HĐQT.

Xem thêm  Chỉ số PEG (Price/Earning To Growth) là gì?

Cổ phiếu ưu đãi khác Cổ phiếu Phổ thông ở những điểm nào?

Cổ phiếu Ưu đãi hay Cổ phiếu Phổ thông đều gọi chung là cổ phiếu, và nó là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu trong một công ty. Tuy nhiên nó có một số khác biệt đó là:

Cổ phiếu Phổ thông:

  • Có lợi tức không ổn định, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và sau khi trả lợi tức cho trái phiếu và Cổ phiếu Ưu đãi.
  • Người sở hữu cổ phiếu thường là người cuối cùng được hưởng giá trị còn lại của tài sản thanh lý khi công ty bị phá sản.
  • Người sở hữu cổ phiếu thường có quyền bỏ phiếu và ứng cử vào các chức vụ quản lý công ty.

Cổ phiếu Ưu đãi:

  • Có lợi tức ổn định theo một tỷ lệ cố định trên mệnh giá.
  • Tùy vào các loại Cổ phiếu Ưu đãi khác nhau mà có chính sách chia cổ tức khác nhau: Cổ phiếu Ưu đãi tích lũy, Cổ phiếu Ưu đãi không tích lũy, Cổ phiếu Ưu đãi tham dự chia phần.
  • Khi công ty bị phá sản, người nắm Cổ phiếu Ưu đãi nhận được tiền thanh lý tài sản trước cổ đông thường.
  • Người nắm giữ Cổ phiếu Ưu đãi không được tham gia ứng cử bầu cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Kết luận

Lợi ích chính của Cổ phiếu Ưu đãi đối với các nhà đầu tư nắm giữ là được trả cổ tức trước cổ đông phổ thông. Một trong số lợi ích mà công ty phát hành có được là Cổ phiếu Ưu đãi không đi kèm với quyền biểu quyết, ngược lại thì đây là nhược điểm đối với nhà đầu tư. Công ty phát hành loại vốn chủ sở hữu này phải đối mặt với chi phí vốn cao hơn nếu so với nợ vay.

Xem thêm  cTrader là gì? Hướng dẫn sử dụng cTrader

FTX

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại GiaiMaCoin.Com.

Rate this post

Mục lục

Back to top button

You cannot copy content of this page